Khách hàng tham quan và có con em tham gia hoạt động hướng nghiệp tại thành phố KizWorld có trách nhiệm đồng ý và tuân thủ những quy định này. Khách hàng không chấp nhận hoặc vi phạm các quy định có thể được yêu cầu rời khỏi thành phố. 

 

KizWorld có quyền thay đổi các quy định này bất cứ lúc nào mà không phải thông qua sự đồng ý của khách tham quan.